Dnr: 0

1

Ärendelista

Dnr: 0

2

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Information kommande kostupphandling

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

5

Region Västerbotten, återrapport regionbildning

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

6

Information Norrbotniabanegruppens aktiviteter

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

Dnr: 0

9

Utvidgning av verksamhetsområde för vatten

Dnr: 0

11

Svar Motion 17/2018 - Konferenser och möten på distans

Dnr: 0

12

Beredning ny delegationsordning kommunstyrelsen

Dnr: 0

14

Avgifter för måltider under året 2019

Dnr: 0

17

Serviceboende enligt LSS

Dnr: 0

Dnr: 0

19

Reviderade riktlinjer ekonomiskt bistånd

Dnr: 0

Dnr: 0

21

Redovisning av tagna abeslut

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

22

Delgivningar

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

23

Övriga frågor

Handlingen saknar filer