Dnr: 0

1

ÄRENDELISTA

Dnr: 0

2

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Godkännande av dagordning

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Information Kust- och vattenråd

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

5

Information om skolans arbete med närsamhället

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

6

Avrapportering om Robertsforshälsans arbete

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

7

Rapport Länstrafiken

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

8

Dataskyddsförordningen GDPR

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

Dnr: 0

10

Ombudgetering av medel från 2017 till 2018 för investeringsändamål

Dnr: 0

Dnr: 0

13

Svar Motion 2/2017 om att se över och förändra den politiska organisationen i Robertsfors kommun

Dnr: 0

Dnr: 0

Dnr: 0

Dnr: 0

27

Kommunstyrelsen utser årets stipendiater

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

28

Delgivningar

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

29

Övriga frågor

Handlingen saknar filer