Dnr: 0

1

ÄRENDELISTA

Dnr: 0

2

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Information nya förskolan i Robertsfors

Handlingen saknar filer

Dnr: o

4

Samordningsförbundets inledande år och verksamhet

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

5

Avrapportering bredband och IT

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

6

Pensionärsrådet arbete under året

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

7

Funktionsnedsättningsrådets arbete under året

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

8

Ungdomsrådets arbete under året

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

9

Folkhälsorådets arbete under året

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

10

Ekonomisk rapport

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

11

Kvalitetsrapport Fritidshem

Dnr: 0

12

Kvalitetsrapport Förskolan

Dnr: 0

13

Kvalitetsrapport Grundskolan

Dnr: 0

14

Kvalitetsrapport Lärcentrum

Dnr: 0

17

Revidering av inläsningsarvodet kommunfullmäktige

Dnr: 0

18

Ansökan om barnomsorg

Dnr: 0

19

Kommunalt uppföljningsansvar för ungdomar

Dnr: 0

20

Attestantförteckning - Barn- och utbildning

Dnr: 0

21

Interkommunal ersättning (IKE) och bidragsbelopp 2018

Dnr: 0

22

Ansökan Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV)

Dnr: 0

23

Ansökan från BRIS region Nord

Dnr: 0

25

Ensamkommande barn som fyller 18 år innan de fått beslut om uppehållstillstånd

Dnr: 0

26

Skinnarbyn 2:28 - Föreläggande om uppstädning av ovårdad tomt

Dnr: 0

27

Uppdatering - Delegationsordningen för bostadsanpassning

Dnr: 0

28

Hertsånger 15:1- Förslag till beslut om förbud med vite för utsläpp av WC-vatten

Dnr: 0

31

Information - Sociala sektorn

Dnr: 0

32

Val av ledamot samt ordförande i barn- och utbildningsutskottet

Dnr: 0

33

Delgivningar

Dnr: 0

34

Övriga frågor

Handlingen saknar filer