Dnr: 0

1

ÄRENDELISTA

Dnr: 0

2

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Information - Medarbetarenkäten

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Ekonomirapport 1 -2017

Dnr: 0

5

Analys av verksamheter som prognostiserar underskott

Dnr: 0

9

Detaljplan för del av fastigheten Hertsånger 2:5

Dnr: 0

10

Remiss - valkretsindelning vid val till landstingsfullmäktige 2018

Dnr: 0

11

Trafikplan 2018 - 2020

Dnr: 0

13

Uppföljning av kommunens arbete med uppgifterna enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)

Dnr: 0

15

Förtydligande riktlinjer vid stöd för stimulering av nybyggnation

Dnr: 0

Dnr: 0

19

Riktlinjer för samverkan mellan socialtjänst, förskola och skola

Dnr: o

21

Avgift nutritionsprodukter till personer fyllda 18 år i ordinärt boende och särskilt boende

Dnr: o

22

Översyn pedagogiska måltider - socialutskottet

Dnr: 0

23

Patientsäkerhetsberättelse 2016 - socialutskottet

Dnr: 0

Dnr: 0

25

Svar motion 1-2015 - Öka tillgången till Internet för Robertsfors kommuns seniorer

Dnr: o

26

Svar motion 2/2016 - Kommunal Integrationsstrategi samt handlingsplan

Dnr: 0

27

Svar motion 1/2017- införande av efterskottsbetalning av tillsynsavgifter

Dnr: 0

28

Val av ledamot samt vice ordförande i Allmänna utskottet

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

29

Val av ledamot samt vice ordförande i Personalutskottet

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

30

Val av ledamot samt vice ordförande i Folkhälsorådet

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

31

Val av ledamot samt vice ordförande i Pensionärsrådet

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

32

Val av ersättare till Länstrafikens bolagsstämma

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

33

Val av ersättare till Norrbotniabanegruppen

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

34

Val av ersättare i Samordningsförbundet

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

35

Fullmakt att teckna Robertsfors kommun mandatperioden 2015 - 2018

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

36

Fullmakt att underskriva kommunens lån och borgensförbindelser mandatperioden 2015-2018

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

37

Fullmakt att underskriva köp och försäljning av fast egendom mandatperioden 2015 – 2018

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

38

Fullmakt att teckna stiftelser mandatperioden 2015 – 2018

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

39

Förordnande av ledamot att besluta om omedelbart omhändertagande jml LVU § 6

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

40

Redovisning av delegationsbeslut bou

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

41

Redovisning av delegationsbeslut su

Handlingen saknar filer

Dnr: o

42

Delgivningar

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

43

Delgivningar bou

Handlingen saknar filer